Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

γιατί αυτός ο άνθρωπος πάντα με ενθουσιάζει


Μήνυμα του Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικολάου
Πρὸς τὰ παιδιὰ τῶν Λυκείων τῶν Μεσογείων και τῆς Λαυρεωτικῆς

Ἀγαπητά μας παιδιά,
Σᾶς εύχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μὲ πρόοδο στὸν ἀγῶνα τῆς μόρφωσής σας καὶ ὄμορφες ἐμπειρίες σχολικῆς ζωῆς!
Μόλις πρὶν ἀπὸ λίγο ὁλοκληρώθηκε ὁ ἁγιασμός. Ἦλθε ὁ ἱερέας, ἰδιόμορφα ντυμένος, διάβασε μερικὰ λόγια ποὺ λίγοι τὰ κατάλαβαν, ἔκανε κάποιες κινήσεις στοὺς περισσότερους ἀκατανόητες καὶ τέλειωσε.
Ὅλο αὐτὸ μοιάζει μὲ κατάλοιπο ἄλλων παλαιότερων ἐποχῶν. Οἱ πολιτικοί μας δὲν τὸ πιστεύουν, ἀλλὰ διστάζουν νὰ τὸ καταργήσουν. Ἐσᾶς δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει, γιατὶ σὲ λίγο θὰ τελειώσει καὶ μετὰ τοῦ χρόνου πάλι. Κάποιες Ἀνεξάρτητες Ἀρχὲς ἀντιδροῦν, ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν ἄκαρπα. Κανεὶς δὲν τὸ καταλαβαίνει ὅπως γίνεται. Οὔτε καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ἁπλᾶ, αὐτὴ τὸ δέχεται ὡς κεκτημένο δικαίωμά της ποὺ δὲν θὰ ἤθελε νὰ τὸ χάσει.
Δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ συντηροῦμε στὴν οὐσία νὰ ἐξευτελίζουμε κάτι ἱερό, ποὺ ὅμως εἴτε δὲν καταλαβαίνουμε εἴτε δὲν θέλουμε εἴτε δὲν σεβόμαστε. Σκέφθηκα λοιπόν, ἔτσι ποὺ καταντήσαμε τὸν ἁγιασμό, φέτος νὰ μὴν τὸν κάνουμε. Νὰ πῶ στοὺς Ἱερεῖς νὰ καθήσουν στοὺς Ναοὺς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ σᾶς. Ἴσως ἔτσι ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἄκουγε περισσότερο. Ὑποχώρησα, πρῶτον γιατὶ κάποιοι δὲν εἶναι ἕτοιμοι νὰ τὸ δεχθοῦν καὶ δὲν θέλησα ὡς Ἐπίσκοπος νὰ τοὺς λυπήσω, καὶ δεύτερον γιατὶ πρὶν τὸ κάνω ἔπρεπε νὰ σᾶς εἰδοποιήσω.Αὐτοὶ ὅμως ποὺ ἔβαλαν αὐτοὺς τοὺς ἁγιασμοὺς στὴ ζωή μας τὸ πίστευαν. Πίστευαν ὅτι μαζὶ μὲ τὴν ἀνθρώπινη προσπάθεια χρειάζεται καὶ ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Πίστευαν στὸν Θεό. Εἶχαν σχέση ζωντανὴ μαζί Του. Τὸν ἤθελαν στὴ ζωή τους ὡς ὅ,τι πολυτιμότερο ὑπάρχει. Ἤθελαν ὅλα νὰ τὰ ἀρχίζουν μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἂν εἶναι ἔτσι, φυσικὰ νὰ γίνεται ὁ ἁγιασμός. Θὰ εἶναι ἡ πιὸ σημαντικὴ στιγμὴ τῆς χρονιᾶς.
Σήμερα ὅμως Τὸν ξεχάσαμε τὸν Θεὸ καὶ ἁπλᾶ Τὸν διατηροῦμε γιὰ νὰ Τὸν ἀμφισβητοῦμε, νὰ Τὸν εἰρωνευόμαστε ἢ δυστυχῶς καὶ νὰ Τὸν βρίζουμε. Καὶ νά ποῦ φτάσαμε! Νὰ μὴν θέλουμε οὔτε τὰ σύμβολά Του. Καὶ νά ποῦ καταντήσαμε! Χωρὶς Αὐτόν, ἡ ζωή μας νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ κρίση, ἀδιέξοδα, σύγχυση, αὐτοκαταστροφικότητα, βία καὶ παραλογισμό.
Στὸ σχολεῖο ποὺ ἔρχεστε μπορεῖ νὰ γεμίσουν τὰ κεφάλια σας μὲ πληροφορίες ποὺ οι περισσότερες νὰ μὴν χρειάζονται∙ μὲ γλῶσσες ποὺ δὲν εἶναι δικές μας∙ μὲ ἱστορία ποὺ δὲν εἶναι ἀληθινή∙ μὲ θρησκευτικὰ ποὺ δὲν πείθουν. Νὰ σᾶς δώσουν βαθμοὺς χωρὶς ἀντίκρυσμα. Αὐτὸ ὅμως ποὺ τελικὰ χρειάζεστε εἶναι ἀξίες γιὰ νὰ πλημμυρίσουν τὴν καρδιά σας. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ δίνει ἡ ἐποχή.
Ἡ κατάσταση στὸν τόπο μας εἶναι σὲ ἀδιέξοδο. Κάτι πρέπει νὰ γίνει ἄμεσα. Καὶ ἡ ἀλλαγὴ πρέπει νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὸ σχολεῖο. Ἂς ξεσηκωθοῦμε ὅλοι.


Δάσκαλοι, γονεῖς καὶ παιδιὰ ἀρνηθεῖτε τὸ ψέμμα καὶ πολεμῆστε το σὰν τὸν μεγαλύτερο ἐχθρό.
Χτυπῆστε τὴ μετριότητα, τὸν συμβιβασμὸ καὶ τὴ μιζέρια σὰν τὴν χειρότερη ἀρρώστια. Μᾶς κοροϊδεύει τὸ σύστημα, ποὺ αὐτὸ ὑπαίτιο γιὰ ὅλα, μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ὑπαρκτικὸ ἐκφυλισμό.
Διεκδικῆστε τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία σας μὲ ὅποιο κόστος.
Ξαναφέρτε τὴν ἱστορία καὶ παράδοσή μας, τὴ γλῶσσα καὶ τὰ ἤθη μας στὴ ζωή σας.
Ἀγωνιστείτε για κοινωνία μὲ εἰλικρίνεια, ἡρωισμό, καθαρότητα καὶ ἐξυπνάδα.
Ἀπαιτήστε πολιτικοὺς ποὺ νὰ ἀγαποῦν τὸν τόπο περισσότερο ἀπὸ τὰ στενὰ μυαλὰ καὶ συμφέροντά τους, ποὺ νὰ σέβονται τὴν ἱστορία περισσότερο ἀπὸ ὅσο προσδοκοῦν τὴν ψῆφο, ποὺ νὰ πονοῦν γιὰ τὸ κατάντημά μας περισσότερο ἀπʼ ὅσο ὑποτάσσονται στὶς ξένες σκοπιμότητες. Ἀξιώστε Ἐκκλησία ὄχι μὲ ἀδικαιολόγητους συντηρητισμούς, νεκροὺς συμβολισμούς καὶ πομπώδεις τελετουργίες, ὄχι Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μὲ δικαιώματα, περιουσίες καὶ διεκδικήσεις, ἀλλὰ Ἐκκλησία μὲ πονεμένο προφητικὸ λόγο, μὲ αὐθεντικὴ πίστη, μὲ θυσιαστικὴ μαρτυρία καὶ ἅγια ζωή∙ Ἐκκλησία ποὺ νὰ ἐμπνέει καὶ νὰ ἔχει πρόταση ζωῆς.
Τότε θὰ βρεῖτε τὸν Θεὸ ὁλοζώντανο μέσα σας. Τότε ὁ ἁγιασμὸς δὲν θὰ επιβάλλεται μὲ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀλλὰ θὰ ἀποτελεῖ δικό σας αἴτημα. Τότε τὸ σχολεῖο θὰ ξαναγίνει ἡ ἐλπίδα τῆς ἐθνικῆς καὶ πνευματικῆς ἐπιβίωσής μας. Τότε ἡ νέα χρονιὰ θὰ εἶναι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. Σᾶς τὸ εὔχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά.

Ὁ Θεὸς μαζί σας, ἀγαπητά μας παιδιά.
Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ὅλη μου τὴν ἀγάπη29 σχόλια:

Διαβάτης είπε...

Κλίνω το γόνυ της ψυχής και του σώματος , κι΄ ευλαβικά του φιλώ το χέρι !

Δώσε μας Κύριε πολλές τέτοιες ψυχές , να καθοδηγούν τις διψασμένες μας ψυχές , εμας και των παιδιών μας , και να μας δείχνουν τον δρόμο προς Τον Ουρανό!

Αγαπημένη μου Όλυ , σ΄ ευχαριστούμε που κατάθεσες αυτό ενώπιών μας .

Την αγάπη μου.

PISTOS 788 είπε...

ΜΑΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ...ΜΕΣΑ ΤΟΥ

ΑΣ ΣΗΚΩΣΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ...

ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Χριστίνα (lbt) είπε...

γεια σου ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ!!

σπουδαίος ο λόγος του.. και λέω ΑΜΗΝ όχι μόνο να συμβούν αυτα στα σχολεία και του μαθητές άλλα και σε μας του ίδιους που φοιταμε στο σχολείο της ζωής και τρεφόμαστε πνευματικά με όποια σαχλαμάρα μας πασάρουν.

καλη χρονιά λοιπόν!

Ανώνυμος είπε...

Απ'ότι ξέρω πρόκειται για ένα άτομο πολύ μορφωμένο (αστροφυσικός), που άφησε την καριέρα του στην Αμερική καθοδηγούμενος από την ανάγκη και την επιθυμία του να ανακαλυψει την αλήθεια του Θεού.
Μακάρι να ήταν περισσότεροι οι εκπρόσωποι της εκκλησίας σαν αυτόν ώστε με την ίδια πνευματική διαύγεια, σύγχρονη ματιά, αμεσότητα και ρεαλισμό να καθοδηγούσαν και το δικό μας πνεύμα και ψυχή σε δρόμους φωτεινούς.

Ευρύνοος είπε...

Απλά καταπληκτικός ο λόγος του..!

καλησπέρα σας :)

ΑΝΘΗ είπε...

Αγαπημένη μου Όλυ, η μορφή αυτή του εμπνευσμένου Δεσπότη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικολάου, δεσπόζει με τη λαμπρή παρουσία της το ελληνικό θρησκευτικό στερέωμα. Λίγοι ιερείς ταπεινώνονται με αυτόν τον τρόπο και λένε την αλήθεια σε όλο της το μεγαλείο. Όμως ο σοφός αυτός οδοδείκτης Ορθοδοξίας αγγίζει ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης ύπαρξης. Φωτισμένος ο λόγος του. Εύχομαι να λαμπρύνει και το σκοτάδι των ψυχών μας!
Καλό απόγευμα!

Χριστίνα (lbt) είπε...

εχεις καλεσμα για παιχνίδι αν εχεις όρεξη!

:)

BornGR είπε...

ψυχική τόνωση ο λόγος του, κάτι μας θυμίζει...
Ευγνώμων

John είπε...

Καλή προσέγγιση στους νέους!! Καταπληκτικός λόγος.. Απο έναν πράο άνθρωπο!! Την καλημέρα μου..

ANAZHTHΣH είπε...

Διαβάτης

Μας ενθουσίασε πάλι Αργυρούλα μου.
Σε φιλώ γλυκά.

ANAZHTHΣH είπε...

PISTOS 788

Να είσαι καλά Πιστέ μου γιατί εσύ ήσουν εκείνος που μου το γνωστοποίησες.

ANAZHTHΣH είπε...

Χριστίνα (lbt)

Όπως τα λες Χριστίνα μου,
θα περάσω από τα μέρη σου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.

ANAZHTHΣH είπε...

Χρωματιστή

Καλλιεργημένος,ειλικρινής, αγωνιστής,έχει προσφέρει και το μισθό του στην πολιτεία.
Φιλιά Χρωματιστούλι μου.

ANAZHTHΣH είπε...

Ευρύνοος

Έτσι είναι ο λόγος του πάντα,στα βιβλία του,στις ομιλίες του,στις συνεντεύξεις του:ειλικρινής,ριζοσπαστικός,αγαπητικός,γοητευτικός.
Καλό δρόμο φίλε μου.

ANAZHTHΣH είπε...

ΑΝΘΗ

Έτσι είναι Ανθή μου,αμήν!
Τα φιλιά μου κορίτσι μου.

ANAZHTHΣH είπε...

BornGR

Καλημέρα Μπορνάκο,
πάντα γοητευτικός ,φωτισμένος ο λόγος του Νικόλαου.

ANAZHTHΣH είπε...

John

Καλημέρα φίλε μου, τον χρειάζονται πράγματι αυτόν το λόγο οι νέοι.

Ανώνυμος είπε...

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΝΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ.

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΜΑΡΩΣΑ,
ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ'ΧΕ Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ.
ΤΗΝ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΤΙΑΣ.
ΤΗ ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣ
ΤΗΝ ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ ΣΟΥ.

ΠΟΙΟΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΕΚΕΙ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ.
ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΦΕΓΓΕΙ ΚΑΘΕ ΝΥΧΤΑ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ!http://www.youtube.com/watch?v=jmKT92K-ZLM&feature=related


ΦΙΛΑΚΙΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

ANAZHTHΣH είπε...

telitsa

Όμορφο τραγούδι Τελίνι μου με τη μεγάλη καρδιά.
Σε φιλώ κρητικάτσι μου.

zkcome είπε...

ΣΕΙΣ ΕΙΣΘΕ ΤΟ ΑΛΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΑΝ ΔΕ ΤΟ ΑΛΑΣ ΔΙΑΦΘΑΡΗ ΜΕ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΑΛΑΤΙΣΘΗ ΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΕΙΜΗ ΝΑ ΡΙΦΘΗ ΕΞΩ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
ΣΕΙΣ ΕΙΣΘΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΛΙΣ ΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΡΥΦΘΗ.
ΟΥΔΕ ΑΝΑΠΤΟΥΣΙ ΛΥΧΝΟΝ ΚΑΙ ΘΕΤΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΜΟΔΙΟΝ ΑΛΛ ΕΠΙ ΤΟΝ ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΝ ΚΑΙ ΦΕΓΓΕΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ.
ΟΥΤΩΣ ΑΣ ΛΑΜΨΗ ΤΟ ΦΩΣ ΣΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΙΔΩΣΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΩΣΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ.

ANAZHTHΣH είπε...

zkcome

Καλημέρα σας!

50fm είπε...

Aναζήτηση καλή μου,και εμένα πάντα με ενθουσιάζει αυτός ο φωτισμένος Άνθρωπος!
Τολμάει να λέει την αλήθεια και να αγγίζει την ψυχή μας!
Μακάρι να άκουγαν τα λόγια του!
Φιλάκια
Καλημέρα!

ANAZHTHΣH είπε...

50fm

Τολμάει να λέει την αλήθεια και να αγγίζει την ψυχή μας!

Αυτό είναι ήδη Όλγα μου πολύ σημαντικό...
Κάνει μεγάλο έργο στην περιοχή του και όχι μόνο.
Φιλί ολόγλυκο.

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS είπε...

ΑΝ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΑ ΕΥΧΗΘΩ ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ Θ ΑΡΧΙΣΕΙ ΟΜΟΡΦΑ.ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΣΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
ΦΟΒΕΡΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ!!!

ANAZHTHΣH είπε...

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS

Καλή βδομάδα φίλε μου, χαρά μου το πέρασμά σου.

ellinida είπε...

Ομορφα. Μακάρι να υπάρχουν πάντα άνθρωποι που θα σ' ενθουσιάζουν.
Να είσαι καλά.

ANAZHTHΣH είπε...

ellinida

Ναι είναι σημαντικό να μας παρέχονται αφορμές για ενθουσιασμό,το εύχομαι και για σένα,φιλιά.

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS είπε...

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ.

ANAZHTHΣH είπε...

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS

Καλό μήνα φίλε μου,γερός και δυνατός να είσαι πάντα, στο σώμα και την ψυχή...